آدرس :
دفتر مرکزی و کارخانه: اصفهان - شهرک صنعتی جی - خیابان 11
کد پستی : 8159485848
ایمیل : info@salamatfard.com

تلفن های تماس:
دفتر مرکزی و کارخانه :
42 - 35721136 - 031
تلفن گویا ارتباط با مشتری :
35721271 - 031
پیام کوتاه : 300082459