گزارش نمایشگاه

گزارش نمایشگاه

گزارش نمایشگاه

انتخاب شرکت بعنوان واحد نمونه استاندارد در سطح استان اصفهان مهر ماه 1394

شرکت فعال بیسکویت سلامت در اولین همایش دیابت در سفر دانشگاه علوم پزشکی اصهان

گزارش نمایشگاه

شرکت سلامت فرد ( بیسکویت سلامت ) از بین شرکت های واجد شرایط نماینده فعال می پذیرد.