شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پخش سلامت حسین بهزادی فرد بیرجند، خیابان جمهوری اسلامی، کوی شهید صادقی 056-3234109 استان خراسان جنوبی