شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
آریا پخش بجنورد آقای امین مهرجردی شهرك صنعتي بيدك - خيابان مهارت 2 - قطعه 51 058-32318582-4 استان خراسان شمالی