شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پخش کیمیا فرد پویا  فرهاد محمدرفیعی زنجان – خیابان صفا – کوچه شهید قزلباش – پلاک 7 024-33471317-21 استان زنجان