شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پخش کریمی کریمی قزوین - کمربندی- اول خیابان منتظری قدیم داخل گاراژ عطارزادگان 02833552288 استان قزوین