شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پخش قلی زاده غلامرضا قلی زاده اردبیل- خیابان امام- میدان امام حسین- جنب پست بانک -پخش قلی زاده 045-33358951 استان اردبیل