شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پخش آقابابائی محمدباقر آقابابائی کرمانشاه- شهرک نساجی – بلوک 19 083-34278261 استان کرمانشاه