محدوده نمایندگی تلفن آدرس مدیریت شرکت
استان کرمان 03432752911 کرمان-جاده شرف آباد-کیلومتر4-خیابان امام رضا-چهارراه اول سمت چپ-درب ششم مجید برهانی پخش فراگستر کریمیان حقیقت
 
محدوده نمایندگی تلفن آدرس مدیریت شرکت
استان کرمان 03433240401-5 جاده کرمان-ابتدای جاده ی جوپار- شهرک صنعتی شماره 1 آقای رهنما کیله پخش کرمان