شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پخش سلامت سعید زمانی تبریز- جاده آذرشهر-جنب نمایندگی ایران خودرو سلامی –ورودی سردرود-کوی علی بند 041-34216299 استان آذربایجان شرقی