شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پراور پخش سپاهان   رحیم نطنزیان-
حسین همتی نژاد
شهرک صنعتی سلطان آباد- خیابان سازندگی – خیابان113 071-37743163 استان فارس