شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
همکاران پخش توس بارثاوا آقای حمید یاربی مشهد - بزرگراه آزادي ( آسيايي ) - آزادي 133 - كوچه اول سمت چپ 051-36511072-4 مشهد مقدس